Et regnskab er i bund og grund en opgørelse som viser hvad en virksomhed har tjent, hvad en virksomhed ejer og hvad en virksomhed skylder.

Et regnskab bruges af interne og af eksterne regnskabslæsere. De eksterne regnskabslæsere som banker og leverandører, bruger typisk regnskabet til at vurdere en virksomheds kreditværdighed, mens interne regnskabslæsere som direktion og bestyrelse, typisk bruger regnskabet som grundlag for at træffe forretningsmæssige beslutninger.

Resultatopgørelse

Grundlæggende består et regnskab af en resultatopgørelse, af en balance og af en pengestrømsopgørelse. En resultatopgørelse er en opgørelse over indtægter fratrukket udgifter, hvilket giver årets resultat. Indtægterne består af summen af de fakturaer virksomheden har sendt for salg i regnskabsåret, uanset om fakturaerne er betalt i det ene eller i det andet regnskabsår. Udgifterne kan f.eks. være udgifter til vareforbrug, husleje, lønninger, renter og afskrivninger.

Balance

En balance består af aktiver og passiver. Aktiverne viser hvad virksomheden har, såsom bygninger, varelager og debitorer. Passiverne viser hvordan aktiverne er finansieret, såsom kassekredit, leverandører og egenkapital.

Pengestrømsopgørelse

En pengestrømsopgørelse kaldes også for en likviditetsopgørelse, og viser udviklingen i likviditeten i løbet af året, eksempelvis hvordan saldoen på kassekreditten har udviklet sig ved at opgøre pengestrømme fra drift, investering og finansiering. Hvor resultatopgørelsen viser hvad virksomheden har tjent, viser pengestrømsopgørelsen hvilke indbetalinger og udbetalinger der har været.

Internt regnskab og ekstern årsrapport

Et internt regnskab bruges netop af virksomheden selv, mens en ekstern årsrapport offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Derfor er et internt regnskab ofte mere specificeret end en ekstern årsrapport, da de fleste virksomheder ønsker at give så få regnskabsmæssige oplysninger til deres konkurrenter som muligt. Herudover skal en ekstern årsrapport opstilles efter årsregnskabslovens regler.

Foruden internt regnskab og ekstern årsrapport findes der månedsregnskab, kvartalsregnskab, halvårsregnskab og årsregnskab. Nogle virksomheder har brug for alle disse regnskaber, mens de fleste små og mellemstore virksomheder kan klare sig med den almindelige månedsopfølgning/økonomiopfølgning samt det årlige interne regnskab og den årlige årsrapport.

Bilag og bogføring

Før der kan laves et regnskab skal alle bilag bogføres. Disse bilag skal bogføres på de rigtige konti og på de rigtige datoer, hvorefter bilagene skal opbevares i 5 år plus indeværende år.

Tilbud på regnskab

Vi tilbyder hjælp til regnskab og årsrapport – og tilbyder også påtegninger med sikkerhed såsom en revisionspåtegning. Vi rådgiver også gerne om hvordan et internt regnskab kan udarbejdes så det giver værdifuld viden for ledelsen, som dermed kan træffe forretningsmæssige beslutninger på et oplyst grundlag.