Den øverste ledelse i et kapitalselskab, som et aktieselskab, hedder en bestyrelse, og en bestyrelse som indeholder mindst ét bestyrelsesmedlem som har særlig kompetence i bestyrelsesarbejde, kaldes en professionel bestyrelse. En bestyrelse består af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen af kapitalselskabets ejere. I modsætning til i et aktieselskab er der ikke krav om en bestyrelse i et anpartsselskab, men for større anpartsselskaber er det ofte en god idé at vælge en bestyrelse alligevel.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af virksomheden og ansætter en direktion på en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af virksomheden. Bestyrelsen vedtager derfor virksomhedens langsigtede strategi og udstikker retningslinjer for den daglige ledelse, træffer beslutning om eventuelle usædvanlige forhold eller om forhold der er af stor betydning for virksomheden, sikrer at den fornødne likviditet er til stede og underskriver selskabets årsrapport mv.

Det ses ofte at en virksomhed der har en bestyrelse som involverer sig, skaber bedre resultater. Det er derfor en fordel at de enkelte bestyrelsesmedlemmer sætter sig ind i branche og virksomhedskultur i virksomheden, ligesom bestyrelsesformanden på vegne af den samlede bestyrelse kan indhente viden fra ledere og medarbejdere i virksomheden, hvorved denne viden om virksomheden ikke alene indhentes fra direktøren. Herudover skaber det normalt gode resultater når bestyrelsesformanden har et tæt samspil med direktøren, hvor bestyrelsesformanden bidrager med viden, erfaring og støtte. Herved kan bestyrelsesformanden fungere som sparringspartner for direktøren – særligt hvis der er tale om en ny eller yngre direktør. Det er dog vigtigt at der er en klar rollefordeling mellem bestyrelsen og direktøren, således bestyrelsen ikke blander sig i de daglige problemstillinger og derved reelt bliver en slags overdirektør.

Sammensætning af bestyrelse

Tidligere blev mange bestyrelser sammensat ud fra et ønske om erfaring og stabilitet, ligesom det ikke var unormalt at ejerens hustru blev bestyrelsesmedlem i mindre virksomheder. I dag sammensættes bestyrelser i større omfang ud fra en vurdering af hvilke kompetencer virksomheden har brug for i dennes aktuelle situation, hvor kompetencer hos hvert enkelt bestyrelsesmedlem sikrer, at den samlede bestyrelse har de ønskede kompetencer. En bestyrelse kan derfor sammensættes således, at et bestyrelsesmedlem er særlig god til strategi, mens et andet bestyrelsesmedlem er særlig god til økonomi og risikostyring, hvorved bestyrelsen som helhed både ser strategiske muligheder og samtidig afvejer de eventuelle risici der samtidig bør tages højde for.

En anden tendens er, at bestyrelser i dag i større omfang sammensættes af forskellige typer af mennesker. Det tyder derfor på at der ikke alene kommer flere kvinder i bestyrelserne, men at der også kommer flere bestyrelsesmedlemmer der er under 45 år. Herudover udskiftes de enkelte bestyrelsesmedlemmer i dag hyppigere, i takt med at virksomheden har brug for nye kompetencer i bestyrelsen.

Der er derfor flere ting der bør tages højde for ved sammensætning af en bestyrelse, ligesom det bør overvejes hvor mange bestyrelsesmedlemmer bestyrelsen skal bestå af. Ved at vælge et stort antal bestyrelsesmedlemmer opnås der naturligvis alt andet lige forskellige kompetencer i bestyrelsen, men omvendt kommer det enkelte bestyrelsesmedlem mindre til orde.

Hjælp til bestyrelsesarbejde

Vi bringer værdi til jeres bestyrelse ved at se forretningsmæssige muligheder og risici i de tal vi ser i jeres regnskab og økonomirapportering. Disse tal kan vi efter behov supplere med yderligere beregninger samt strategiske analyser, hvorved bestyrelsen kan træffe forretningsmæssige beslutninger på det bedst oplyste grundlag. Vi tilbyder hjælp til bestyrelsesarbejde i form af:

  • Rådgivning og sparring med bestyrelsen, hvor vi gerne deltager i jeres bestyrelsesmøder
  • Deltagelse i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem
  • Udarbejdelse af økonomirapportering der kan give bestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag
  • Hjælp til evaluering af bestyrelsen med henblik på at sikre fortsat fremdrift

Ifølge lovgivningen kan vi ikke være revisor for de virksomheder hvor vi er medlem af bestyrelsen, men vi kan godt være revisor for de virksomheder hvor vi deltager på bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Det vigtigste for os er dog ikke at være revisor for vore kunder, men at give værdi til vore kunder. Om denne værdi skabes ved at være revisor og rådgiver eller bestyrelsesmedlem, varierer fra virksomhed til virksomhed.

Kontakt os meget gerne for en drøftelse af hvordan vi kan hjælpe netop jeres bestyrelse, eller for et uforpligtende tilbud på bestyrelsesarbejde.