Ejendomsavancebeskatning er et forholdsvist kompliceret område i skatteretten. Denne gennemgang er derfor ikke fyldestgørende, men viser alene reglerne i hovedtræk.

Når der sælges fast ejendom skal der ske ejendomsavancebeskatning – medmindre der er tale om:

  • De fleste parcelhuse som ejeren har beboet
  • De fleste sommerhuse som ejeren har anvendt privat
  • De fleste anpartsboliger
  • De fleste aktieboliger

Når der skal betales skat af ejendomsavancen sondres der mellem om sælger er næringsdrivende eller om sælger ikke er næringsdrivende, da der gælder særlige regler for næringsdrivende.

Ejendomsavancebeskatning for ikke-næringsdrivende

Ejendomsavancen er forskellen mellem afståelsessummen og en særlig opgjort anskaffelsessum på en ejendom. Afståelsessummen er i store træk kontantomregnet salgspris, fratrukket salgsomkostninger som mæglerhonorar og advokatomkostning.

Anskaffelsessummen opgøres forskelligt, afhængigt af om en ejendom er anskaffet før eller efter 19. maj j1993. Er ejendommen anskaffet før 19. maj 1993, udgør anskaffelsessummen den største værdi af følgende:

  • Omvurderet værdi efter vurderingsloven § 4B hvis en sådan er indhentet, og hvis ikke kan den offentlige vurdering pr. 1/1-1993 tillagt 10% anvendes
  • Den offentlige vurdering pr. 1/1-1993 tillagt 10%, plus halvdelen af differencen mellem den offentlige vurdering pr. 1/1-1996 og den offentlige vurdering pr. 1/1-1993 tillagt 10%
  • Ejendommens faktiske kontantomregnede pristalsregulerede anskaffelsessum, tillagt udgifter til forbedring og vedligeholdelse afholdt inden 1/1-1993, samt tillagt købsomkostninger

Er ejendommen anskaffet 19. maj 1993 eller senere, udgør anskaffelsessummen den faktiske anskaffelsessum tillagt købsomkostninger.

Reguleringer til anskaffelsessummen

Efter anskaffelsessummen er opgjort, tillægges denne anskaffelsessum et fast tillæg og et variabelt tillæg. Det faste tillæg udgør 10.000 kr. pr. kalenderår fra 1993 – eller fra anskaffelsesåret hvis dette år ligger efter 1993 – men ikke i salgsåret, medmindre ejendommen sælges i samme år som den købes. Det variable tillæg udgør det beløb der i hvert enkelt år fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1993, er brugt på forbedring og vedligeholdelse udover 10.000 kr. Dog gives der ikke variabelt tillæg for udgiver til forbedring og vedligeholdelse der har kunnet trækkes fra i skat som en driftsomkostning, ligesom der ikke gives variabelt tillæg for udgifter der er straksfradraget eller straksafskrevet og som ikke genbeskattes som genvundne afskrivninger.

Hjælp til ejendomsavancebeskatning

Som angivet er ovenstående ikke en fyldestgørende gennemgang af ejendomsavancebeskatningen. Ønsker du uforpligtende tilbud på hjælp til ejendomsavancebeskatning eller på øvrig skatterådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os.